Proje Metni

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ROBOTİK VE KODLAMA ETKİNLİKLERİ KAPASİTE GELİŞTİRME EYLEM PLANI

1- FAALİYETİN KAPSAMI: 

  Teknoloji ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte çağı yakalamakta olan ülkeler geleceğe yönelik yeni stratejiler belirlemeye başlamışlardır. Bunun farkında olan ülkeler eğitim programlarını güncelleyerek her kademede “kodlama” eğitimlerini müfredatlarına dâhil etmişlerdir.

  Ülkemizde de kodlama eğitimine oldukça önem verilmekte olup, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Vizyon belgesinde  “Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışında öğrenciye, öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacak çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacaktır” ifadesi ile de belirtilmiştir.

  Bu çalışma ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Robotik ve Kodlama” alanındaki etkinliklerin bir bütün olarak yürütülerek yapılan çalışmaların kapasite ve etki alanını genişletmeyi amaçlamaktayız.

  Bu çalışmada ilimizde bulunan tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretim gören öğrenciler ve aynı okullarda görev yapan öğretmenlerimizi kapsamaktadır.

2. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE HEDEFLERİ

   Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %38,2’si interneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında, %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde internet kullanılmaktadır (1). Zamanının önemli bir kısmını internet ortamında geçiren çocukları; bilgisayar başında geçirdikleri bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırmalarını sağlamak amacıyla kodlama eğitimine yönelik EBA alt yapısında mevcut olan programların kullanımına yönlendirmek, böylece öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır.

Bu bağlamda;

Hedef 1: Gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan yeni nesle bu teknolojileri daha iyi anlayabilmesi için Adana ilinde bulunan tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere algoritma ve kodlama mantığını kavratmak.

Hedef 2: Bu plan kapsamında kod okuryazarlığı becerisi kazandırmak ve bu çerçevede ilimizdeki ortaokul ve lise kademesindeki tüm  öğrencilerini kod okuryazarı haline getirmek.

Hedef 3: Sosyo-ekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırarak her öğrenciye kodlama eğitimini aldırmak ve öğrencileri yaratıcı öğrenme sürecine dâhil edebilmek.

Hedef 4: Öğrencilerin analitik düşünme ve olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurma yeteneklerinin ve takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

Hedef 5: Öncelikli olarak Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine giren Bilişim Teknolojileri öğretmenleri olmak üzere  haftada en az 2 ders saati kodlama eğitimi verilmesini sağlamak.

Hedef 6: Öğrencilerin yazılım programlarını kullanma becerilerini geliştirerek özgün projeler üretmelerini, kendi oyunlarını yazabilmelerini, derslerini destekleyecek eğitim yazılımlarını oluşturabilmelerini, kendi animasyonlarını hazırlayabilmelerini, çevrelerinde gördükleri bir problem hakkında farkındalık oluşturan bir kısa film oluşturabilmelerini sağlamak

Hedef 7: Her ilçede uygun şartları olan okullarda okul müdürlüklerince oluşturulan Robotik- Kodlama Okul Ekipleri ile Robotik-Kodlama Atölyelerini okul-veli işbirliği destekleri ile oluşturabilmek ve yetenekli öğrencileri keşfedip bu atölyelere yönlendirmek.

Hedef 8: Robotik-Kodlama atölyelerinde  programlama eğitimleri verilmesi ile inovatif  ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak öğrencilerde faydalı model ve patent başvurularının yapılması desteklenecektir. Böylelikle   katma değeri yüksek inovatif ürünlerin elde edilmesi teşvik edilmiş olacaktır.

Hedef 9: Bu kapsamda ilimizde görev yapan her kademe ve branştaki öğretmenin kod okur yazarı olmak amacıyla eğitimlere katılmasını sağlamak.